تشکر

مبلغ ششصد دلارازطرف شرکت اینوسترز گروپ (Investors Group) به همت خانم سیما  میرزاآقائی به خیریه پردیس هدیه شده است. شرکت اینوسترز گروپ هرسال به منظورحمایت مالی از موسسات غیر انتفاعی و به منظور تشویق کارمندانش به کار داوطلبانه در موسسات غیرانتفاعی مبلغی را بعنوان هدیه به این موسسات هدیه مینماید. بدینوسیله ازحمایت داوطلبانه خانم  سیما میرزاآقائی مشاور مالی در امور بیمه ، سرمایه گذاری و وام مسکن درشرکت اینوسترز گروپ سپاسگزاری مینماییم . شماره تماس ایشان 7690-848-778 و ایمیل ایشان sima.mirzaaghaee@investorsgroup.com است . ضمن تشکرمجدد از ایشان برای ایشان آرزوی موفقیت میکنیم.

 

Courtesy to Mrs. Sima Mirzaaghaee who helped Paradise Charity Group to receive $600 donation from Investors Group. Investors Group has created a Volunteer Support Program to provide financial assistance to non-profit groups and encourage its employees to volunteer in non-profit organizations. Sima Mirzaaghaee is working as a financial advisor at Investors Group and help people in their comprehensive financial planning including Estate Planning, Investment Planning, Insurance Planning, Mortgage Planning, and Tax Planning. Her contact number is 778-848-7690 and her email is sima.mirzaaghaee@investorsgroup.com. Thanks again for her support and we wish her good luck

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*