بازارچه نوروزی

                                         گزارش نوروزانه  بازارچه نوروزی از چند ماه پیش بسیاری از نیکوکاران  در تدارک ساماندهی بازارچه نوروزی بودند .آگاهی از اینکه  درآمد آن به کودکانی با نیازهای مادی در ایران خواهد رسید، شور وشوق فراوانی را ایجاد میکرد . خانمهائی گرد هم آمدند و ترشی ها را در ست کردند…